Oktober 2019

25 oktober Rikken en Jokeren Agora: inschrijven 19:00 uur – start 19:30 uur

November 2019

22 november Rikken en Jokeren Agora: inschrijven 19:00 uur – start 19:30 uur

December 2019

20 december Rikken en Jokeren Agora: inschrijven 19:00 uur – start 19:30 uur

Januari 2020

10 januari Rikken en Jokeren Agora: inschrijven 19:00 uur – start 19:30 uur

Februari 2020

7 februari Rikken en Jokeren Agora: inschrijven 19:00 uur – start 19:30 uur

Maart 2020

6 maart Rikken en Jokeren Agora: inschrijven 19:00 uur – start 19:30 uur